การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (อ.1)
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองในที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้  ถ่ายเท่าต้นฉบับเดิมทุกหน้า  ไม่ขยายหรือย่อส่วน  จำนวน 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน  เจ้าของที่ดิน  ผู้ขออนุญาต  รับรองสำเนาเรียบร้อย  จำนวน  1  ชุด
3. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน / หนังสือมอบอำนาจ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชนของผู้ยินยอม / มอบอำนาจ  (กรณีมีการยินยอมหรือมอบอำนาจ)  จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท, สำเนาหนังสือรับรอง, สำเนาทะเบียนบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท  (กรณีขออนุญาตในนามของบริษัท)  จำนวน 1 ชุด
5. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม, ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่  จำนวน 1 ชุด)
6. รายการคำนวณโครงสร้าง (กรณีอาคารเข้าข่ายอาคารควบคุมหรืออาคารขนาดใหญ่)  จำนวน  1 ชุด  กรณีอาคารที่มีการเจาะสำรวจดินให้แนบผลการเจ้าสำรวจดิน  จำนวน 1 ชุด
7. แบบแปลนพิมพ์เขียวจำนวน 5 ชุด  และให้เพิ่มเฉพาะผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างอีก 1 ใบ
8. คำร้องการยื่นขออนุญาตขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักการช่าง  สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่

การขอออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6)
           เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. แบบแปลนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง  จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน  1 ชุด
2. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1)  ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จำนวน  1 ชุด
3. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาม  ตามมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4. เอกสารคำร้อง  ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง สำนักการช่าง เทศบาลเมืองชะอำ

การขออนุญาตซ่อมแซมอาคาร
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน  เช่น  โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้  จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขออนุญาต / เจ้าของ  จำนวน  1  ชุด
3. ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาตซ่อมแซม  จำนวน 1 ชุด
4. เอกสารคำร้อง  ขอรับได้รับส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ณ สำนักการช่าง  สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ

1. สำเนาเอกสารสิทธิครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้บริเวณที่จะทำการรื้อถอน จำนวน  1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน  ผู้ขออนุญาต/เจ้าของ  จำนวน 1 ชุด
3. กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน, บริษัท  ให้แนบหนังสือการจดทะเบียนบริษัท  พร้อมสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  จำนวน 1 ชุด
4. แบบแปลนอาคารที่รื้อถอน  หรือผังบริเวณสถานที่รื้อถอน  จำนวน 1 ชุด
5. คำร้องขออนุญาตรื้อถอน  ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  สำนักการช่าง  สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

การขอใบแทนใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. สำเนาทะเบียนบ้าน,  สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน  1 ชุด
2. หนังสือแจ้งความการสูญหายจากสถานีตำรวจ
3. เอกสารคำร้อง  ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  สำนักการช่าง  เทศบาลเมืองชะอำ

การขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อถอน
เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร (อ.1)  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้  จำนวน  1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับโอน  จำนวน  1 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน ผู้ขอโอน  จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาเอกสารสิทธิการครอบครองที่ดิน เช่น โฉนด, โฉนดตราจอง, น.ส.3  หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ผู้ขอโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว  จำนวน 1 ชุด
5. คำร้องขอโอนขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  สำนักการการช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

การขอต่ออายุหนังสืออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร
   เอกสารที่ใช้ในการติดต่อ
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (อ.1)  ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกให้ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ชุด
2. แบบแปลนพิมพ์เขียวที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  จำนวน 1 ชุด
3. ใบรับรองของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  จำนวน  1 ชุด
4. เอกสารคำร้อง  ขอรับได้ที่ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง  สำนักการช่าง  สำนักงานเทศบาลเมืองชะอำ

หมายเหตุ    การยื่นขอต่อใบอนุญาตต้องยื่นก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 60 วัน

Leave A Reply

Your email address will not be published.