การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทำหน้าที่คัดกรอง (อสม.)

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเทสบาลตำบลแจ้ห่ม นายสว่าง สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแจ้ห่ม ในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแจ้ห่ม เป็นประธานเปิดการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและ ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทำหน้าที่คัดกรอง (อสม.) ซึ่งจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแจ้ห่ม และนายกเทศมนตรีตำบลแจ้ห่ม ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส โดยมี นายสว่าง สมัครสมาน ,นางศศิตา เสมอภาคภูมิ และ นายโอฬารัก กาลจักร เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ โดยชี้แจงเรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และ อสม.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.