การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การขอรับเงินผู้ป่วยเอดส์หรือหรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ผู้ป่วยเอดส์   คือ   ผู้ป่วยที่แพทย์ได้รับรอง   และทำการวินิจฉัยแล้ว

คุณสมบัติที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย ฯ
1. มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลเมืองชะอำ
2. มีใบรับรองแพทย์

เอกสารที่ใช้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           จำนวน     1   ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน                          จำนวน     1   ชุด
3. สำเนาสมุดบัญชี (ออมทรัพย์)           จำนวน     1   ชุด

การยื่นคำขอรับการสงเคราะห์
สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแทนได้

จะได้รับการสงเคราะห์เท่าไร
จะได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ  500 บาท

Leave A Reply

Your email address will not be published.