ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี แหล่งที่มา กองสารนิเทศสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย

http://www.pr.moi.go.th/mayorelection2021.htm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.