ประวัติความเป็นมา

logoเทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่  24 ก.พ. 2542  โดยมีฐานะเป็นทบวงการเมือง   มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลแจ้ห่ม ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแจ้ห่ม จึงกล่าวได้ว่า การปกครองรูปแบบนี้เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน และโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง การปกครองมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ

Leave A Reply

Your email address will not be published.