ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

ต้องคลอดบุตรระหว่าง 1 ตุลาคม 2558 – 30  กันยายน 2559
(ถ้านอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนด สิทธิ์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกระงับโดยปริยาย)

เอกสารที่ใช้
1.  สำเนาสูติบัตรของเด็ก
2.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
3. หนังสือมอบอำจาจการรับเงิน  กรณีมอบอำนาจให้ยืนเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
–  หนังสือมอบอำนาจ
–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ  และผู้รับมอบอำนาจ

Leave A Reply

Your email address will not be published.